Naša história

Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb pre dospelých Náruč n.o., vzniklo v roku 2003, ako neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v meste Komárno. Začiatky sa datujú do obdobia spred 10 rokov, kedy ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby Náruč n.o., sa zapísala do registra poskytovateľov, krajského úradu v Nitre, dňa 01.04.2003, pod reg. č. 45, na základe Zakladacej listiny.

Zakladateľom a riaditeľom nášho zariadenia pri jej vzniku bol Karol Lengyel, ktorý sa zaslúžil o zabezpečenie priestorov zariadenia, ich základnú rekonštrukciu a o celý chod poskytovania sociálnych služieb. Do zariadenia sa začali hlásiť klienti, ktorí boli odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby vzhľadom k ich nepriaznivému zdravotnému stavu.

Od samého vzniku zariadenia sa jeho poslanie nesie v duchu pomáhať ľuďom, o ktorých sa nedokážu postarať rodinní príslušníci, príbuzní ani nikto z okolia, ľuďom ktorí sú osamelí, bez prístrešia a trpia rôznymi deštruktívnymi ochoreniami. Starostlivosť o nich prebieha v súlade s dodržiavaním ľudských práv a slobôd.

Tak ako sa menila legislatíva ohľadom poskytovania sociálnych služieb, tak isto aj naše zariadenie prechádzalo určitým vývojom. Na začiatku sa zariadenie nachádzalo v jednej budove na Zváračskej ulici č. 21, postupne sa rozširovala kapacita na ďalšie objekty na Zváračskej ulici č.19, 23 a 25. V roku 2005 malo zariadenie viac ako 250 klientov. Postupne sa však zariadenie zredukovalo na Zariadenie pre seniorov počtom 10 klientov a Domov sociálnych služieb pre dospelých počtom 138 klientov, ktorí sú ubytovaní v areáli zariadenia na Zváračškej ulici č. 19, 21 a 23.

V roku 2010 – 2012 v zariadení prebiehala rekonštrukcia. Všetky budovy zariadenia boli zateplené, strechy komplexne zrekonštruované a taktiež prebehla úprava celého interiéru zariadenia. Zveľaďovanie zariadenia a zvyšovanie štandardov poskytovania sociálnej služby pre klientov, je základný pilier stavania našich strategických plánov.

Jedinou istotou v živote človeka je zmena. Pre nás sa ale rozhodne nezmenila vôľa pomôcť tým, ktorí to potrebujú, tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej a životnej situácii, tým ktorí pre svoj zdravotný stav sa už nedokážu postarať sami o seba. Taktiež sa nezmenila snaha a ochota napĺňať očakávania tak samotných klientov nášho zariadenia ako aj ich rodinných príslušníkov, či blízkych. Rovnako nám nechýba optimizmus, elán, entuziazmus a vytrvalosť do ďalších období pre uskutočňovanie našich plánov.

V roku 2013 Náruč n.o oslávila 10 výročie vzniku.